Co to jest DWU (deklaracja Właściwości Użytkowych)?

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie sposobu wprowadzania materiałów budowlanych do sprzedaży – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG.
W wyniku zmiany w ustawodawstwie producenci materiałów budowlanych zastąpili Deklaracje Zgodności, tzw. DoC (z ang. Declaration of Conformity) nowymi Deklaracjami Właściwości Użytkowych, tzw. DoP (z ang. Declaration of Performance).
Deklaracja właściwości użytkowych musi zawierać następujące informacje:

  • Numer deklaracji właściwości użytkowych;
  • Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);
  • Dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta;
  • Dane producenta;
  • Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu (hEN lub EDO);
  • Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;
  • System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
  • Informacja o udziale jednostki notyfikowanej.
  • Właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem;
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą