Informacje dot. danych osobowych

It’s a really good suggestion to spend a person to write down a cardstock! Our newspaper simply writing assistance can recommend you high-quality essay creating for really cheap charges write for me

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Europanels Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189 Warszawa), ul. Inflancka 5/81, wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326849 („Administrator”).

Od dnia 25-05-2018r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem w zakresie dotyczącym danych osobowych pod adresem e -mail: dane.osobowe@europanels.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Europanels Sp. z o.o. z/s w Warszawie, w szczególności:

1)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i lit c) RODO* w celu:

a)      podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą

b)      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

a)      na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Europanels Sp. z o.o. , tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celu:

b)      dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

c)      prowadzenia analiz jakości technicznej produktów;

2)      na podstawie odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celu:

a)      dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informację z biur informacji gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora

b)      przekazywanie klientowi informacji o proponowanych zmianach OWU, zmianie nazwy, adresu lub siedziby, prowadzenia korespondencji w drodze e mail na wskazany prze klienta adres

c)      marketingu bezpośredniego produktów lub usług Europanels Sp. z o.o.

d)     organizowania i przeprowadzenia konkursów oraz innych akcji marketingowych

e)      przekazywania danych do podmiotów współpracujących z Europanels Sp. z o.o. w szczególności w zakresie dokonania oceny wiarygodności płatniczej klienta w związku z uprzednim zamiarem zawarcia umowy.

Marketing bezpośredni może być prowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej, urządzeń telekomunikacyjnych, poczty tradycyjnej, spotkań bezpośrednich.

Okres przez który będą przechowywane dane:

1)      dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)      posprzedażowej obsługi klienta (reklamacji, gwarancji)

b)      zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Europanels Sp. z o.o.

c)      wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

2)      dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług Europanels Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3)      dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1)      prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2)      prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3)      prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4)      prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

6)      prawo przenoszenia danych

7)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

8)      prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

Prawa wymienione w pkt 1-6 oraz 8 można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres e mail: dane.osobowe@europanels.pl lub na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Europanels Sp. z o.o.): partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, firmy badające wiarygodność finansową, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, biura informacji gospodarczej, firmy obsługujące systemy IT.

 

 

 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).